•  Over ons   •   Wijn links   •   Contact

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit
Wijnuithongarije.nl is een handelsnaam van:
Hungaricum VOF
Uitoord 68
4824 LE Breda
Telefoonnummer: +31 (0)6 22045859
E-mailadres: info@wijnuithongarije.nl
KVK: 2012 9974
BTW: NL8178.28.515.B01

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact, overeenkomst of aanbod tussen Hungaricum VOF en de consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
2.2 Het accepteren van een aanbieding of doen van een bestelling houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden ongeacht woonplaats, plaats van aangaan van de overeenkomst of plaats van uitvoering van die overeenkomst.
2.3 Hungaricum VOF wijst enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen uitdrukkelijk van de hand.
2.4 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Hungaricum VOF zijn bevestigd.

Artikel 3 - Het aanbod
3.1 De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
3.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief bijdrage in de bestel & verzendkosten (bezorgkosten).
De bijdrage voor de bezorgkosten binnen Nederland bedraagt 7,50 bij bestellingen tot 60,- euro en is 0,- euro bij bestellingen vanaf 60,- euro.
3.3 Hungaricum VOF is niet aansprakelijk voor kennelijke druk-, zet- of typefouten.
3.4 Gedurende de aangegeven looptijd van aanbiedingen worden de prijzen niet verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en andere wettelijke bepalingen zoals accijnzen.
3.5 Na de totstandkoming van de overeenkomst worden prijzen niet verhoogd tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1 Voor elk aankoop geldt een herroepingstermijn van maximaal 7 werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product. Gedurende deze termijn heeft de consument het recht om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren. Indien gebruikgemaakt wordt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
4.2 Beperkingen of uitsluitingen van de herroepingstermijn op grond van de specifieke aard van bepaalde goederen of diensten zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
4.3 De consument kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waarbij uitdrukkelijk naar lid 5 van dit artikel wordt verwezen.
5.2 Bij het van toepassing zijn van een herroepingstermijn geldt het door de consument inroepen van het herroepingsrecht als ontbindende voorwaarde.
5.3 Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaling plaatsvinden.
5.4 Hungaricum VOF treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
5.5 Hungaricum VOF kan zich `binnen wettelijke kaders` op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Hungaricum VOF is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden en deelt dit de consument mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6 - Garantie

6.1 Hungaricum VOF staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De door Hungaricum VOF als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens Hungaricum VOF kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
6.3 Bij vermoeden van misbruik van de niet-goed-geld-terug garantie (100% garantie) kan Hungaricum VOF dit (laten) onderzoeken en lopende dat onderzoek uitvoering van de garantie uitstellen. In geval van misbruik vervalt de garantie.

Artikel 7 - De uitvoering van de bestelling

7.1 Levering van goederen vindt uitsluitend plaats op uitdrukkelijke bestelling door de consument, tenzij tussen Hungaricum VOF en de consument anders is overeengekomen.
7.2 Hungaricum VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten en kan hiervoor derden inzetten.
7.3 Als plaats van aflevering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders overeengekomen. De consument dient Hungaricum VOF in de gelegenheid te stellen de goederen af te leveren; indien dit niet mogelijk is kan Hungaricum VOF de goederen op enig ander tijdstip laten bezorgen.
7.4 Levering vindt plaats op het moment van in ontvangst name van de bestelling door of namens de consument. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van aflevering bij het Hungaricum VOF.
7.5 Hungaricum VOF zal geaccepteerde bestellingen binnen14 dagen uitvoeren; Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
7.6 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Hungaricum VOF zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voor vervangende artikelen geldt altijd een herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Hungaricum VOF.
7.7 Levering alleen in Nederland, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 8 - Betaling

8.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen op de aangegeven wijze betaald te worden, waarbij de consument de keuze heeft uit betaling d.m.v. overschrijving of iDeal.
8.2 In geval van wanbetaling door de consument heeft Hungaricum VOF behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen, waaronder wettelijke rente, incassokosten en gerechtskosten.
8.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Champagnes.nl te melden.
8.4 Tot het moment dat Hungaricum VOF de betaling heeft ontvangen voor de geleverde goederen blijft Hungaricum VOF eigenaar van deze goederen. Het risico ter zake van het geleverde gaat bij het moment van aflevering over naar de consument.

Artikel 9 - Diversen

9.1 De consument of bezoeker van de website van Hungaricum VOF dient alle intellectuele eigendomsrechten van Hungaricum VOF en welke rusten op door Hungaricum VOF geleverde producten te respecteren. Hungaricum VOF garandeert niet dat aan de consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden.
9.2 Deze algemene voorwaarden van Hungaricum VOF zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
9.3 Indien Hungaricum VOF gedurende enige tijd afwijkingen van deze voorwaarden, al dan niet stilzwijgend, heeft toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog strikte en directe naleving van deze voorwaarden te eisen. Aan het toestaan van afwijken zoals hierboven genoemd kunnen nimmer enige rechten worden ontleend.
9.4 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hungaricum VOF kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van Hungaricum VOF en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor de rekening van Hungaricum VOF komt, heeft Hungaricum VOF, onverminderd de overige aan Hungaricum VOF toegekende rechten, het recht om de uitvoering van de bestelling uit te stellen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de consument mede te delen en zonder dat Hungaricum VOF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit gegeven de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.5 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hungaricum VOF in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze worden vervangen door een door Hungaricum VOF vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.6 Hungaricum VOF verwerkt uw gegevens om de consument te informeren over activiteiten, producten en diensten van Hungaricum VOF, zoals weergegevens in het privacybeleid van Hungaricum VOF. Als de consument dit niet (meer) wenst, dan kan de consument dit schriftelijk aan Hungaricum VOF meedelen, waarna Hungaricum VOF de nodige maatregelen treft.

Artikel 10 - Wijziging van de voorwaarden
10.1 Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Inschrijven voor nieuwsbrief!

Wijnhuis van de maand

Thummerer

De familie Thummerer produceert wijn sinds 1984 in het dorp Noszvaj, 10 kilometer ten oosten van Eger. De familie bezit in en rondom de wijnregio Eger ruim 80 hec...
Lees meer..

Druif van de maand

Furmint

De furmint druif is een echte hungaricum: een uniek, inheems Hongaarse druivenras. De druif maakt prachtige, droge witte wijnen en is de belangrijkste c...
Lees meer..